top of page

Algemene Voorwaarden

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten (behandeling en/of levering van producten) dewelke Elixir de Vie aanbiedt. Eveneens zijn ze van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten dewelke gesloten worden tussen Elixir de Vie en de klant. De algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de website en zijn ook in het instituut verkrijgbaar. Door het louter gebruik maken van de diensten en/of de website van Elixir de Vie stemt de klant in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

  Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende voorwaarden van de klant.

  Elixir de Vie houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

   

 2. Een overeenkomst met Elixir de Vie komt tot stand nadat de klant gevraagd heeft om een behandeling en Elixir de Vie aangegeven heeft de behandeling te zullen uitvoeren. Afspraken kunnen enkel telefonisch gemaakt worden op het nummer 014 75 46 45. De overeenkomst komt dan tot stand via de ontvangst van een bevestigingsmail.

  Elixir de Vie houdt zich het recht voor reeds ingeplande afspraken te vervroegen of te verlaten. De klant zal hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte worden gebracht. Geenszins kan dit aanleiding geven tot enige vergoeding in hoofde van de klant, in welke zin dan ook.

   

 3. Elixir de Vie neemt een loutere inspanningsverbintenis op zich. De behandelingen zullen naar best inzicht en vermogen worden uitgevoerd.
   

 4. Een afspraak kan geannuleerd of verplaatst worden, tot twee werkdagen voor de behandeling. Indien daar niet aan voldaan kan worden, heeft Elixir de Vie het recht een vergoeding aan te rekenen volgens de volgende principes:

  Het reeds betaalde voorschot zal mee verplaatst worden naar een gemaakte nieuwe afspraak. Indien tijdig wordt geannuleerd, doch nog geen nieuwe afspraak wordt ingepland, dan kan het voorschot gebruikt worden voor een toekomstige afspraak, de aankoop van producten of het kan worden doorgegeven aan een ander persoon.

  Voorschotten blijven één jaar geldig na ontvangst. In geen geval zullen betaalde voorschotten worden terugbetaald.

  Indien binnen de 2 werkdagen voor de geplande afspraak wordt geannuleerd of verplaatst, behoudt Elixir de Vie zich het recht om 50% van de volledige behandeling aan te rekenen.

  Indien binnen de 24 uur voor de geplande afspraak wordt geannuleerd of verplaatst, behoudt Elixir de Vie zich het recht om de volledige behandeling aan te rekenen. Hierbij wordt het voorschot in rekening gebracht.  Het voorschot wordt dus afgetrokken van de volledige waarde van de behandeling.

  Last-minute vrijgekomen plaatsjes kunnen op Instagram Stories worden aangekondigd.

  Ingevulde plaatsen na een annulatie geven geenszins recht aan de klant om de aangerekende vergoeding door het laattijdig annuleren terug te vragen. 

   

 5. De klant dient Elixir de Vie voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen. De klant heeft de plicht alle gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die Elixir de Vie nodig heeft voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Elixir de Vie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde informatieverstrekking en/of onvolledige gegevens door de klant.

  De klant verbindt er zich toe tijdig aanwezig te zijn op de gemaakte afspraak, het liefst 10 minuten op voorhand. De klant brengt Elixir de Vie ervan op de hoogte dat deze niet tijdig aanwezig zou kunnen zijn. Indien de klant 10 minuten na de geplande afspraak opdaagt, heeft Elixir de Vie het recht de behandeling aan te passen of in te perken en toch het gehele kostprijs van de behandeling aan te rekenen.

  Wanneer de klant geen bericht laat in geval van laattijdig arriveren of geheel niet verschijnt, wordt een ‘no-show’ genoteerd. Bij het herhaaldelijk voorvallen hiervan, heeft Elixir de Vie het recht nieuwe afspraken te weigeren.

   

 6. De klant mag zich maximaal laten vergezellen van één persoon, dewelke tijdens de behandelingen dient te wachten in het instituut. Elixir de Vie kan geen opvang bieden aan minderjarige kinderen. Jonge kinderen dienen – o.a. omwille van veiligheidsoverwegingen – van een begeleider te worden voorzien.

  Elixir de Vie houdt zich het uitdrukkelijk recht voor kosten aan te rekenen voor eventueel aangerichte schade aan materialen of infrastructuur.

   

 7. Conform de Belgische wetgeving zijn huisdieren in een werkzone waar schoonheidsbehandelingen worden uitgevoerd ten strengste verboden.
   

 8. Het meebrengen van voedsel in de zaak is niet toegelaten.
   

 9. Elixir de Vie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar het instituut.
   

 10. Elixir de Vie neemt de persoonlijke gegevens van de klant op en verwerkt deze in een klantenbestand. Het instituut behandelt deze gegevens volgens de toepasselijke Belgische wetgeving.

  Bij het aangaan van de overeenkomst gaat de klant er automatisch mee akkoord dat foto’s kunnen worden genomen voor en na de behandeling. Voor het gebruik van beelden zal er echter steeds toestemming gevraagd worden.  Indien de klant niet wenst dat een foto gepubliceerd wordt op een social media kanaal, dient dit uitdrukkelijk door de klant gemeld te worden.

   

 11. Elixir de Vie sluit, conform het wettelijk toegestane, haar aansprakelijkheid uit voor alle schade, zowel indirect als direct, die een klant mogelijks zou kunnen leiden door o.a. (zonder terzake exhaustief te zijn): het gebruik van diensten van Elixir de Vie, het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan, onjuiste informatie op de website, fouten in producten, …
   

 12. De klant is tegenover Elixir de Vie aansprakelijk voor geleden schade die door een door de klant toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. Elixir de Vie heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
   

 13. De klant is ervan op de hoogte dat de huid na de behandeling een reactie kan geven. Elixir de Vie draagt ook op dit vlak geen enkele aansprakelijkheid. Zeker niet – zonder terzake exhaustief te zijn – indien de klant andere producten dan de door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt, de klant de adviezen van de thuisverzorging niet heeft opgevolgd, de klant de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt, de klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt, …
   

 14. Iedere klacht met betrekking tot de diensten van Elixir de Vie vervalt indien deze niet is geschied binnen de 5 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. Klachten dienen aangetekend te worden ingediend.

  Producten worden op het ogenblik van verkoop samen met de klant nagekeken. Bij gebreke aan enige opmerking door de klant op het ogenblik van de overhandiging van het product, wordt de conformiteit van het product aanvaard door de klant.

  Klachten i.v.m. een bijwerking van een product dienen binnen de 5 dagen na de gebeurtenis aangetekend worden gemeld.

  Elixir de Vie beoordeelt zo spoedig mogelijk de gegrondheid van de klacht. Indien een klacht over een behandeling gegrond is, zal Elixir de Vie de behandeling opnieuw verrichten. Indien een klacht over de producten gegrond is, zal het instituut het aankoopbedrag van de producten geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Verder dan het opnieuw behandelen en/of het terugbetalen van het product gaat de gehoudenheid van Elixir de Vie niet. Indirecte en/of bijkomende schade zal nooit vergoed worden.

   

 15. Elixir de Vie vermeldt op verzoek alle prijzen van de behandelingen en de producten. De prijzen zijn incl. 21 % BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig voor de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

  De klant dient direct na afloop van de behandeling of na aankoop van een product betaling uit te voeren.

  Indien de betaling niet onmiddellijk werd uitgevoerd, dient betaling te geschieden uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling op deze vervaldag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aan 10 % per jaar tot datum effectieve betaling. Er is dan tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag tussen partijen bedongen en dit met een minium van 100 €.

  Bij niet – betaling op vervaldag van één factuur worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Elixir de Vie het onvoorwaardelijke recht verdere geplande behandelingen of de levering van producten te annuleren, zonder enige vergoeding voor de klant, tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag.

  Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van Elixir de Vie de geleden schade onder de vorm van de gederfde winst en alle overige kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling (administratiekosten, etc.) te verhalen op de klant.

  Het voorgaande onverminderd het recht van Elixir de Vie de tussen partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de klant wegens wanbetaling.

   

 16. Mogelijks kan een behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed worden door een zorgverzekeraar. Elixir de Vie neemt hier geen informatieverplichting op zich. De klant is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar. De klant dient steeds de gehele betaling uit te voeren aan Elixir de Vie. Indien de klant hiernaar vraagt, kan een factuur worden opgemaakt met daarop de nodige informatie voor de zorgverzekeraar. 
   

 17. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van één jaar vanaf datum van verstrekking. De vervaldatum wordt vermeld op de bonnen. Na vervaldatum kan in geen geval verlengd worden. Bonnen kunnen voor behandelingen of producten gebruikt worden, tenzij anders vermeld. 

  Elixir de Vie houdt zich het recht voor cadeaubonnen te weigeren dewelke beschadigd zijn of onleesbaar zijn geworden. Elixir de Vie is niet verantwoordelijk voor gestolen of verloren gegane cadeaubonnen.

  Bij het maken van een afspraak wordt steeds de nummering van de cadeaubon opgevraagd door Elixir de Vie. Elixir de Vie houdt zich het recht voor het bedrag van het voorschot te reduceren van de cadeaubon in geval van laattijdige annulering van of niet-opdagen op de gemaakte afspraak.

   

 18. De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang.
   

 19. Alleen het vredegerecht te Herentals, en/of de rechtbank van eerste aanleg of van koophandel te Turnhout zijn bevoegd om van geschillen en vorderingen in eerste aanleg kennis te nemen.
   

 20. Het Belgisch recht is van toepassing.

 

 

Aanpassingen omtrent de Coronacrisis:

We vragen we om ons minstens 24u op voorhand te verwittigen of een bewijs van de dokter door te sturen wanneer je in quarantaine wordt geplaatst.

Zolang er geen verbod is gaan alle geplande behandelingen door en kunnen deze niet geannuleerd worden.

Zolang er geen algemeen verbod is blijven alle algemene voorwaarden gelden.

Elixir de Vie

Céline Delvoye

Wolfsdonksesteenweg 18
2230 Herselt

BTW BE0842802712

Annulaties
bottom of page